stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.10.2018
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, întocmit de către Direcția Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara nr. E-2917/08.10.2018;
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 41/26.07.2018 pentru elaborarea Planului urbanistic Yonal ,,Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană";
Având în vedere art. 3 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
Având în vedere art. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
Având în vedere pct. III din Anexa Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) și art. 36 alin.(5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se dă acordul asupra realizării unei parcări subterane pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, nr. top 446217, în suprafață de 14817 mp, proprietatea Municipiului Timișoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și Parcare subterană".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II VEST;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
- Mass- media locală.