stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 03.10.2018
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de  aferenta ap SAD 1 , str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, la pretul de 50.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive cu nr SC2018- 22899/03.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr SC2018- 22899/03.10.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere adresa nr. 2939/11.09.2018, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș,
Avand in vedere cererea petentului TUDUCAN VIORICA GIANINA, în calitate de proprietara a cotei de  aferenta imobilului situat in Timisoara, str Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol , ap SAD 1 , prin care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a cotei de  din imobilul evidentiat in CF nr 403680-C1-U22, nr cadastral 403680-C1-U22, si anume " SAD 1 la subsol compus din 11 incaperi cu 8.164% din pci si 97/1189 mp teren in proprietate " , la pretul de 50.000 euro.
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Comp SAD, Biroului Sport Cultura, Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, , Serviciului Scoli Spitale,
În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a imobilului ap. SAD 1, situat in Timișoara , str. Splaiul Nistrului, nr 1, et subsol, evidentiat in CF nr 403680-C1-U22, nr cadastral 403680-C1-U22 , la pretul de 50.000 euro .
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 , Directia Cladiri Terenuri Dotari DiverseI Est , Directia Economica.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunica :
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana
- Serviciului Juridic
- Direcției Edilitare
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est
- Serviciului Scoli Spitale
- Biroului Sport Cultura
- Direcției Comunicare-Relationare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Corpului de control si antifrauda
- dnei TUDUCAN VIORICA GIANINA
- Mass-media locale;