stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.11.2019
pentru ajustarea tarifului maximal in vederea efectuarii serviciului de transport in regim de taxi, stabilit prin HCLMT nr. 417/27.11.2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29879/21.11.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29879/21.11.2019, intocmit de catre Directia Generala D.P.P.R.U.;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-29879/21.11.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresele inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RE2019-2005/02.10.2019, RE2019-2134/21.10.2019 si RE2019-2285/07.11.2019 a camerelor taximetristilor si asociatiilor profesionale reprezentative;
Avand in vedere adresa cu nr. 4737/11.04.2019 a Directiei Regionale de Statistica Timis;
Avand in vedere procesul-verbal de sedinta incheiat in data de 20.11.2019 cu ocazia consultarii asociatiilor profesionale reprezentative din domeniul taximetriei si camerele taximetristilor cu privire la propunerea pentru ajustarea tarifului maximal in vederea efectuarii serviciului de transport in regim de taxi, stabilit prin HCLMT nr. 417/27.11.2007 si inregistrat cu numarul SC2019-29713/20.11.2019;
Avand in vedere prevederile HCLMT nr. 417/27.11.2007;
In conformitate cu prevederile Legeii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007;
Avand in vedere Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi, aprobate prin Ordinul nr. 243/2007
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d) si alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;In temeiul art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba ajustarea tarifului maximal de distanta cu indicele de inflatie de 149.65%, de la 3,39 lei/km la 5,07 lei/km, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Celelalte prevederi ale HCLMT nr. 417/27.11.2007, raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala D.P.P.R.U. din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale D.P.P.R.U.;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass - media locale.