stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 28.03.2018
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAȘU ILARE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul constatator nr.SC2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Adresa nr. SC2018 -006758/23.03.2018 a domnului Bordeașu Ilare - privind renunțarea la funcția de consilier local;
În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.(a), art.9 alin.3 și art.12 alin.1 și alin.2 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleșilor locali, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timișoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAȘU ILARE - ales pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților- Filiala Județeană Timiș, , la data de 5 iunie 2016.

Art.2: Se declară vacant locul deținut de domnul BORDEAȘU ILARE în Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Domnului Bordeașu Ilare;
- Mass-media locale.