stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.10.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24060/16.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24061/16.10.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz ­­­ al Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul nr. SC 2018-24061/16.10.2018 emis de Serviciului Juridic;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor, Comisiei pentru cultură, stiință, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A - Ambulatorii;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia tehnico-economică elaborată la faza D.A.L.I., pentru investitia "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală" în vederea finantării, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investitii 8.1, Operațiunea A - Ambulatorii.


Art.2: Se aproba indicatorii tehnico-economici - faza DALI pentru proiectul "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală", prevazuti in Anexa 1 .


Art.3: Se aproba descrierea sumară a investitiei pentru proiectul "Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicină fizică si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgentă Timisoara prin demolare partială si extindere orizontală si verticală", prevazuta in Anexa 2 .


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția de Urbanism si Dezvoltare Urbană, Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timisoara .


Art.5: Prezenta se comunică:
- Institutiei Prefectului - Județul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.