stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 23.09.2019
privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. I. Negulici nr.34/A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-23836 din 23.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
   Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-23836 din 23.09.2019, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
   Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-23836 din 25.09.2019  - Anexă la Raportul de specialitate ;
   Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
   Având în vedere adresa nr. SC2019-14040 din 05.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Ghinea Petre și Ghinea Silvia ;
   Având în vedere adresa cu nr. SJ2019-14040, 13280 din 20.06.2019, a Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timișoara ;
   Având în vedere Sentința Civilă nr.4384 din 27.04.2017, pronunțată de Judecătoria Timișoara și Decizia Civilă nr.266/A din 05.03.2019, a Tribunalului Timiș ;
   În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 -  privind Codul administrativ;
   În temeiul art. 139, alin. (1) și art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 -  privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de prevederile Sentinței Civile nr.4384 din 27.04.2017, pronunțată de Judecătoria Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.266/A din 05.03.2019, a Tribunalului Timiș.
         Art. 2: Se aprobă vânzarea terenului situat în Timișoara str. Negulici nr.34/A, înscris în C.F. nr.418167-Timișoara(conversie a C.F. nr.11843), nr. topo.19889/1, în suprafață de 146 m.p., la prețul total de 17.037 lei+TVA și încheierea contractului de vânzare-cumpărare, conform modelului Anexă, la prezenta hotărâre.
       Art. 3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către Ghinea Petre și Ghinea Silvia.
        Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest, Seviciul Juric și Biroul Evidența Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
       Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se  comunică:
  - Instituției  Prefectului - Județul Timiș;a
   - Primarului Municipiului Timișoara;
   - Serviciului Juridic;
   - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
   - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
   - Direcției Economice;
   - Direcției Comunicare - Relaționare;
   - Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
   - Biroului  Audit;
   - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
   - Biroului Managementul Calității;
   - Ghinea Petre și Ghinea Silvia;
   - OCPI Timiș;
   - Mass - media locale.