stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 29.10.2018
privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 24385/18.10.2018 al Directiei Edilitare;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 24385/18.10.2018.
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 24385/18.10.2018.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii nr. 56/15.10.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) si lit. d), precum si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega", intocmit de SC DRUM PROIECTCONSULT SRL, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;
(2) Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de executie.

Art.2: Se accepta donatia documentatiei faza SF+PT din partea SC TAKE PROJECT SRL pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega".

Art.3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investitie ,,Amenajare INELUL II de circulatie, sector cuprins intre str. A. Demetriade si Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier si pod pietonal peste Canalul Bega".face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale;