stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 15.10.2019
privind Instituirea si acordarea "Medaliei Recunostintei Municipiului Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2019-________/14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate  nr. SC2019-________ din data de 14.10.2019 al Casei de Cultură a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de SC2019-_________/_____.10.2019
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin (7), lit. (p) si (s) din OG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
În temeiul 139 alin.(1) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se instituie  "Medalia Recunostintei Municipiului Timișoara".

Art.2: Acordarea  "Medaliei Recunostintei" se va face conform Anexei

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Art 3:  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;