stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.09.2018
privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Extindere iluminat public în Parcul Botanic"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC 2018-........................, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-.............................al Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul nr. SC2018-...................... al Serviciului Juridic- Anexă la Raportul de specialitate nr………………………..;
Având în vedere Fișa tehnică nr. 54/13.09.2018 a Comisiei Tehnico-Economice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului nr. 550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor (Covenant of Mayors) și aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate dinfonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publicălocală,republicatăși modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă contractul de sponsorizare cu nr. SC2018-20927/07.09.2018 și "Raportul de audit energetic și luminotehnic de proiect" pentru investiția "Extindere iluminat public în Parcul Botanic" .

Art. 2: Se aprobă documentația tehnico-economică elaborată la faza SF., pentru investiția: "Extindere iluminat public în Parcul Botanic", în vederea finanțării, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C - Iluminat Public, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/C/1/7Regiuni.

Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiției: "Extindere iluminat public în Parcul Botanic", conform Anexei 1, în vederea finanțării, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C-Iluminat public.

Art. 4: Se aprobă Anexa 2 privind descrierea sumară a investiției: "Extindere iluminat public în Parcul Botanic", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 5: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Extindere iluminat public în Parcul Botanic", în cuantum de 3.820.894,22 lei.

Art. 6: Se aprobă contribuția proprie în proiect a 18.362,68 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 76.050,64 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Extindere iluminat public în Parcul Botanic".

Art. 7: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Extindere iluminat public în Parcul Botanic", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local

Art. 8: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 9: Se împuternicește domnul Primar Nicolae Robu să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Timișoara.

Art. 10: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 11: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.