stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 24.08.2018
privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului "drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu " , situat în UAT Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 19892/27.08.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU ;
Având în vedere raportul de specialitate nr.SC2018 - 19894/27.08.2018 al Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.09.2018- anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 19894/27.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
În baza prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare , modificată ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă operațiunea de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului " drum intravilan - strada Spătarul Nicolae Milescu , în suprafață de 1379 mp" proprietar Municipiul Timișoara - domeniul public , situat în UAT Timișoara , conform documentației topo-cadastrale întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L , proiect nr. 2722/2018, recepționată de OCPI Timiș cu proces-verbal de recepție 2015/2018 .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană și Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană
- Serviciului Juridic
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Direcției Economice
- Direcției de Mediu
- Direcției Comunicare - Relaționare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-mediei locale