stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.11.2018
privind vanzarea boxei U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-27818/22.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27818/22.11.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Locuinte, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27818/22.11.2018;
Avand in vedere dispozitivul Sentintei Civile nr. 3756/16.04.2018 a Judecatoriei Timisoara, definitiva la data de 17.07.2018;
Avand in vedere cererea nr.CT2018-5272/24.08.2017, formulata de numitii Simu Dan si Simu Mihaela-Adriana;
Avand in vedere Raportul de evaluare intocmit de catre firma S.C. FIDOX S.R.L., inregistrat cu nr. SC2018-27107/15.11.2018, conform caruia boxa U5 a fost evaluata, valoarea acesteia fiind de 2.500 euro( 11.640,00 lei), calculata la cursul B.N.R. din data de 02.11.2018, respectiv 1 euro = 4,6621 lei, pretul urmand sa fie actualizat la cursul B.N.R. comunicat la data incheierii contractului de vanzare-cumparare.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se insuseste Raportul de evaluare inregistrat cu nr. SC2018-27107/15.11.2018, avand ca obiect boxa U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15, inscrisa in C.F.ind.nr. 415632-C1-U9 Timisoara, ce constituie anexa la H.C.L.
Art.2: Se aproba vanzarea boxei U5, situata la demisolul imobilului din Timisoara, str. Patriarh Miron Cristea nr. 15, avand suprafata utila de 9,56 mp, la valoarea de 2.500 euro, conform Raportului de Evaluare prevazut la Art. 1, urmand ca pretul sa fie calculat la cursul B.N.R. comunicat la data efectuarii platii.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Locuinte din cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Biroului Locuinte;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
- Simu Dan