stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.11.2019
privind stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2019-30087/22.11.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -30088/22.11.2019 al Biroului Constructii -Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 -30088/22.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019 -30088/22.11.2019;
Avizul in vedere Avizul nr. SC2019-30088/26.11,2019 a Directiei Economice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.b si alin 4 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139 alin.1 si 3 si art.196 alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba stingerea activelor contingente (creanta) a veniturilor nerealizate in suma de 1.301.400 lei conform masurilor prin Decizia nr.39/07.05.2013 a Camerei de Conturi Timis.
Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Serviciului Scoli-Spitale si Baze Sportive;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.