stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.11.2019
privind aprobarea Planului local de masuri al municipiului Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17476/21.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri al municipiului Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2020;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 17476/21.11.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara privind aprobarea Planului local de masuri al municipiului Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2020;
Avand in vedere avizul juridic anexa la raportul de specialitate nr. 17476/21.11.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In temeiul prevederilor pct.11.2, lit.b), (V) din H.G. nr.18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Planul local de masuri pentru Municipiul Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2020, conform anexei 1;

Art. 2: Se aproba Grupul de lucru local la nivelul municipiului Timisoara pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor conform anexei 2;

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

Art . 4: Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Mass-mediei locale .