stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 30.09.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD 3, Piata Unirii, nr. 11, etaj parter, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF nr. 407574-C1-U3, nr. top. 407574-C1-U3, la pretul de vanzare de 744.805 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -                                            privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -                                       , intocmit de Compartimentul Monumente  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic  - Anexă la Raportul de specialitate ;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale si Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Avand in vedere solicitarea  înregistrata  cu nr. SC2019-23910/23.09.2019 , primita  de la asociatul SC DOSETIMPEX SRL , dnul DOBOSI IOAN SILVIU, prin avocat DIANA VASILUTA   prin care solicită  Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a  ap. SAD 3,  Piata Unirii, nr 11, etaj parter, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF nr.407574-C1-U3, nr. top. 407574-C1-U3,   la pretul de vanzare de 744.805 lei , pentru o suprafata utila de 155,75  mp.
       Avand in vedere adresa  nr. 2749/30.07.2019 emisa de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș aceasta ne comunica faptul ca  nu isi exercita dreptul de preemtiune  si ca in cnf cu art 4 alin 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  aceasta transfera dreptul de preemtiune  catre autoritatile publice locale.  Imobilul mentionat anterior este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, Cod TM-II-s-A-06095, poz 60 in Lista monumentelor istorice 2015.
        Având în vedere adresele emise de către  Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est , Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul mentionat anterior  , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;        
        În conformitate  cu  prevederile art. 4, alin. (4) și alin. (8) din Legea nr. 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
        În conformitate cu prevederile  art 129 alin 2 lit d , alin 7 lit n  si art 139 din OUG nr 57/2019 privind  Codul Administrativ,


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SAD 3,  Piata Unirii, nr. 11, etaj parter, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF nr. 407574-C1-U3, nr. top. 407574-C1-U3,   la pretul de vanzare de 744.805 lei  .

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Monumente si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3 :  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodată se comunică:
   - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
   - Primarului Municipiului Timișoara;
   - Serviciului Juridic;        
   - Direcției Urbanism;
   - Directiei Dezvoltare;
    - Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
   - Direcției Economice;        
   - Direcției de Mediu;        
   - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
   - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
   - Serviciului Scoli Spitale si Baze Sportive
   - Serviciului UIP Infrastructura pentru Cultura
   - Compartiment  Sport        
   - Direcției Comunicare
   - Biroului Audit;
   - Biroului Managementul Calității;
   - Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
   - SC DOSETIMPEX SRL ,asociat DOBOSI IOAN SILVIU, prin avocat DIANA VASILUTA  
  - Mass -media locale.