stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 09.02.2018
privind închirierea prin atribuire directă a spațiului situat la etajul II al Căminul nr. 2 aferent Colegiului Tehnic "HENRI COANDĂ", situat în Timișoara, str. Brediceanu nr. 37 către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic Millenium Timisoara- unitate de învățământ privat acreditat.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 2989/12.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 2989/12.02.2018. al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 2989/12.02.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017-016388 /03.07.201 a Asociației New Millenium ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 387/01.08.2014 privind metodologia de închiriere a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 299/30.05.2013 privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spațiilor temporar disponibile situate în incinta unităților de învațământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara;
Având în vedere Procesele verbale din data de 01.11.2017 și din data de 08.12.2017 ale Comisie de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara constituită în baza HCLMT nr.261/20.12.2016 modificată și completată prin HCLMT nr. 309/28.07.2017 și HCL MT nr. 360/15.09.2017;
Având în vedere adesa cu nr. 2719/12.12.2017, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2017-32207/21.12.2017, Colegiul Tehnic Henri Coandă;
Având în vedere Hotararea nr. 318/25.10.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 6, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea prin atribuire directă a spațiului situat la etajul II al Căminului nr. 2 al Colegiului Tehnic "HENRI COANDĂ", situat în Timișoara, str. Brediceanu nr. 37 cu suprafața utilă de 197,00 mp către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de învățământ a Liceului Teoretic Millenium Timisoara- unitate de învățământ privat acreditat.
Art.2: Contractul de închiriere se va încheia pe durata anului școlar 2017-2018 iar chiria lunară va fi compusă din chiria curentă fiecărei luni (492,50 lei/lună) la care se va adăuga suma ce va rezulta din cuantumul chiriei totale aferentă perioadei cuprinsă între data expirării termenului contractului de închiriere, respectiv 22.10.2017 până la data expirării noului contract, împărțită proporțional fiecărei luni pe durata contractului. Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli Spitale, Serviciul Juridic și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Asociația New Millenium;
- Colegiului Tehnic "HENRI COANDĂ"
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale;