stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.11.2018
privind reglementarea procedurilor de parcurs in vederea acordarii subventiilor din bugetul local in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, pentru anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 14531/12.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018 si raportul economic nr. 14533/12.11.2018 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 14533/12.11.2018 al Serviciului Contabilitate Buget Finante din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul juridic anexa la raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs in vederea acordarii subventiilor din bugetul local in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, pentru anul 2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 si ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aproba constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, care pot primi subventii de la bugetul local pentru anul 2019, in urmatoarea componenta:
- Farkas Imre - Viceprimar al Municipiului Timisoara delegat cu atributii in domeniul asistentei sociale
- Consilier local - Luminita Tundrea
- Consilier local - Barabas Lorenzo Flavius
- Rodica Surducan - Director General Adjunct al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara
- Codruta Darida
- Valentina Litra
- Angela Ciupa-Rad
- Mihaela Buzila-Petrescu
- Roxana Boncea
- Carmen Nobel
- Sara Tataru
- Eugen Dabaca
- Adriana Jurchelea
- Sorin Radu
- Aurica Mitre
- Anca Gaina - Secretar

Art. 2: Se aproba contributia financiara din venituri proprii de minim 10% (in bani) pentru organizatiile, fundatiile si cultele care primesc subventie din bugetul local, cu exceptia centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati caz in care contributia va fi de minim 5% in bani si minim 5% in natura;

Art. 3: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiei, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4: Se aproba Grila de evaluare si Criteriile de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5: Se aproba liniile prioritare pentru subventionarea din bugetul local in anul 2019, a asociatiilor si fundatiilor care acorda servicii de asistenta sociala, conform anexei nr. 3- Varianta................, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6: Se aproba Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social, conform anexei nr. 4

Art. 7: Se aproba Serviciile complementare subventionate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, pe anul 2019, conform anexei nr. 5;

Art. 8: Se aproba Criteriile de departajare a unitatilor de asistenta sociala cu acelasi punctaj, conform anexei nr. 6.

Art. 9: La data incheierii conventiilor pentru acordarea subventiilor pentru anul 2018 in temeiul Legii nr. 34/1998, inceteaza de drept toate conventiile incheiate in baza HCLMT nr 31/25.01.2017 prin care s-a aprobat lista asociatiilor si fundatiilor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2019, in baza Legii nr. 34/1998;

Art. 7: Subventiile prevazute in prezenta hotarare se acorda in completarea resurselor financiare destinate de catre asociatie sau fundatie pentru a fi cheltuite in scopul acordarii serviciilor de asistenta sociala si vor fi utilizate in exclusivitate pentru aceste servicii;

Art 8: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Comisia pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor, Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

Art 9: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
-Mass-mediei locale .