stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.11.2019
privind acordarea dreptului de uz și servitute către E-Distribuție Banat SA, asupra terenului aflat în domeniul public al municipiului Timișoara, str.Gavril Musicescu, identificat prin nr.top.14259, CF nr.407179 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr.CT2019-007051/13.11.2019 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.CT2019-007051/13.11.2019- al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic ....................;
Având în vedere adresa nr.CT2019-007051 , a E-Distribuție Banat SA-UO MT/JT Timișoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Conform prevederilor art.12 din Legea 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Regulamentul de racordare aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 ;
În temeiul prevederilor art.139. alin. 1 și alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute către E-Distribuție Banat SA-UO MT/JT Timișoara asupra terenului înscris în CF nr.407179 Timișoara, nr.top.14259, în suprafață
de 14 mp în vederea realizării investiției-Demontare linie electrică aeriana și amplasare PC 20 kV, Timișoara, str.Musicescu colț cu str.Mircea Neamțu conform proiectului nr.6538/2017 și a planului topografic care constituie Anexa la prezenta hotărâre

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est;

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;