stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 11.11.2019
privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul - Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu", Timișoara - si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2019-28736/12.11.2019 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-28736/12.11.2019 al Direcției Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 28736/12.11.2019;
Având în vedere Adresa Direcției Economice nr. SC 2019- 28736/12.11.2019;  
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți   comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Fișa Tehnică de verificare și avizare a documentațiilor tehnico- economice pentru lucrările de investiții nr. 30/12.11.2019 a Comisiei tehnico - economice;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică elaborată la faza D.A.L.I. pentru investiția "Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu", Timișoara.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu", Timișoara, conform Anexa1

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale și Baze Sportive;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.