stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.12.2017
privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2017-31499/14.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31499/14.12.2017 al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2017-31499/14.12.2017
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 314/28.07.2017 prin care au fost modificate Anexele 1 si 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate, în intravilan.
Având în vedere Referatul nr. 12972/2 din 16.11.2017 întocmit de către Direcția Poliției Locale
Având în vedere nota de constatare nr.Anexa 1a, a comisiei de mixte de control consituită prin Dispoziția Primarului nr. 1734/06.11.2017
Având în vedere Fișa de evaluare (Anexa nr.1b), întocmită de către comisia mixtă constituită prin Dispoziția Primarului nr. 1734/06.11.2017
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. b) , alin.4 lit. a) și lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:.Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru apartamentele din cladirea situata in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12, apartinand proprietarilor identificati in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite

Art 2.Se aproba aplicarea majorarii impozitului si succesorilor in drepturi ai proprietarilor in cazul decesului proprietarilor mentionati in Anexa .

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara


Art. 4: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.