stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 29.10.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC VALERAM SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată cu nr. CT2018-5328 din data de 29.10.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de Specialitate, nr. SC2018-5328/29.10.2018 al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I est - Biroul Clădiri Terenuri I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic NR. SC2018 - 5328/30.10.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018-4094/29.10.2018; - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2018-5328 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către SC Valeram SRL, prin care ne înștiințează că, se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în CF 446722-Timișoara, cu numărul cadastral-topografic nr. 446722, în suprafață de 345 mp, reprezentând teren intravillan pentru drum;
Având în vedere Declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub numărul 6990 din data de 04.10.2018 la Uniunea Națională a Notarilor Publici, de către Notar Public Românu Remus;
În conformitate cu art.553, alin.2, art.562, alin.2 și art.889 din Codul Civil;
În conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului teren, situat în Timișoara, înscris în CF nr. 446722-Timișoara, nr. cadastral/topografic 446722, în suprafață de 345 mp, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC Valeram SRL;

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului-teren, menționat la art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația teren pentru drum.

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;