stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.12.2018
pentru modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, întocmit de către Direcția Generală D.P.P.R.U.;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- / 12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. 7345/07.12.2018 a SC Drumuri Municipale Timișoara SA;
Având în vedere constituirea ,,Alianței Vestului";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/2013 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara si aprobarea tarifelor de parcare, modificată și completată prin HCLMT nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016;
Având în vedere Ordonanta Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere art. 24, art. 60 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Având în vedere art. 128 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) si lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata și modificată;


HOTARASTE

Art 1: Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, după cum urmează:
I. Modificarea art. 2 din Regulament, care va avea următorul conținut:
"Sistemul de parcare - TimPark - se aplică în Municipiul Timișoara, prin operatorul Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA, în zone delimitate prin indicatoare de circulație cu text adițional; indicatorul este prezentat în Anexa nr. 2".
II. Completarea prevederilor art. 14 din Regulament, cu o nouă modalitate de plată, după cum urmează:
" Plata staționarii prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin trei metode:
a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe bază de voucher conform anexa 6 și apel telefonic. Tarifele plății parcării la nivel de minut sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.
b) Taxare la nivel de oră pe bază de SMS. Tarifele plății parcării la nivel de ora sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.
c) Taxarea prin intermediul unui card bancar, operatiune ce se poate realiza on-line, prin intermediul unei aplicatii".
III. Completarea prevederilor art. 11 lit. a) din Regulament, cu un nou alineat, alin. (2) care va avea următorul conținut:
,,Abonamentul "GENERAL" de pe raza municipiului Oradea, municipiului Arad și municipiului Cluj - Napoca este valabil pentru parcarea pe raza municipiului Timișoara, cu excepția zonei 0 (verde). Prevederea se aplică în condițiile în care municipiul Oradea, municipiul Arad și municipiul Cluj - Napoca, adoptă hotărâri de consiliu prin care abonamentul "GENERAL" de pe raza municipiului Timișoara să fie recunoscut în aceste orașe."

Art. 2: Celelalte prevederi ale Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobate prin HCLMT nr. 63/2013 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală D.P.P.R.U. din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC Drumuri Municipale Timișoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Generală D.P.P.R.U.;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timișoara SA;
-Mass- media locală.