stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.04.2018
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului inscris in C.F. nr.412177-Giroc


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-6484 din 26.03.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-6484 din 26.03.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.04.2018, - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-6484 din 26.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr.SC2018-6484 din 20.03.2018, a Agenție Naționale pentru Locuințe, prin care solicită Municipiului Timisoara trecerea din domeniulplementarea proiectului de construire locuinte public în domeniul privat al municipiului, a imobilului-teren, inscris in CF 412177- Giroc( localitatea Chisoda), in suprafata de 33.629 mp, pentru im individuale pe credit ipotecar(54 case) ;
Având în vedere adresa CT2017-31087 din 20.12.2017, a Serviciului Juridic ;
Conform dispozițiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului înscris în C.F. nr.412177-Giroc .
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Biroul Evidența Patrimoniului și Direcția Clădiri,Terenuri și Dotări Diverse -Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Agenția Națională pentru Locuințe;
- Mass-media locale.