stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.12.2017
privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7350/13.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7349/13.12.2017 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul juridic anexă la raportul de specialitate nr. 7349/13.12.2017 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local 243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul și troleibuzul, precum și aprobarea altor tarife;
Având în vedere Ordinul nr. 62/23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia;
Având în vedere Hotărârea nr. 244/29.11.2017 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă plata lunară pentru un număr mediu de 1000 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață.


Art. 2: Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul copilului cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestuia.


Art. 3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile, de la Capitolul 68.02 -Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 93.000 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2018 fiind în valoare de 1.116.000 lei.


Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele menționate la art. 2 se face pe baza facturii emise de Regia Autonomă de Transport Timișoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.


Art. 5: Persoanele menționate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timișoara.


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.


Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;