stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 03.12.2018
privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 25 ani, catre Parohia Romano-Catolica Timisoara I Cetate, a imobilului(teren+constructii) situat in Timisoara str. Janos Bolyai nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-28595 din 29.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28595 din 29.11.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-28595 din 04.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr.47/2018, a Parohiei Romano-Catolica Timisoara I - Cetate, inregistrata la noi sub nr. CT2018-2385 din 17.05.2018 ;
Avand in vedere adresa CT2018-2387 din 15.11.2018, a Serviciului Juridic;
Avand in vedere adresa CT2018-2387 din 14.11.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Avand in vedere prevederile art. 8, din Legea nr.486/2006 - privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor;
Avand in vedere prevederile art. 874, alin.1, din Legea nr. 287/2009 - privind Codul Civil;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba, darea in folosinta gratuita catre Parohia Romano-Catolica Timisoara I - Cetate, cu sediul in Timisoara str. Jonos Bolyai nr.4, CUI 6217409, a imobilului(teren+constructii) situat in Timisoara str. Janos Bolyai nr.6, inscris in C.F. nr.404157-Timisoara(conversie a C.F. nr.3), nr. topo.268, pe o perioada de 25 ani si incheierea contractului de comodat.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est - Biroul Cladiri Terenuri I Est si Directia Economica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara, pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- Parohia Romano-Catolica Timisoara I - Cetate ;
- Mass-media locale.