stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.04.2018
privind privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7728/03.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7728 din data de 03.04.2018 al Direcției de Mediu;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 11.04.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.17 alin.3 , art. 59, alin.1, lit.A,h,i și alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.6 și 31 din Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) punctul 9 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La art. 8, alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Deșeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitatea medicală pe care o desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.
2. La art.8 alin. 3, se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conținut:
a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;
b) locul generării deșeurilor (punct de lucru, etc.);
c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE), estimată și exprimată în tone sau kg (pe baza datelor din anul precedent);
d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - colectare, stocare temporară, transport, valorificare, depozitare sau altă formă de eliminare finală;
e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deșeurilor - se va specifica capacitatea recipientelor/containerelor speciale utilizate;
f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta;
g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;
h) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității sanitare;
i) data întocmirii planului, numele și prenumele, semnătura conducătorului unității sanitare."

Art.2:Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.