stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.11.2018
privind prelungirea contractului de închiriere nr. 369/30.12.1998, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență "PIUS BRÂNZEU" Timișoara - Policlinica pentru Sportivi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -027396/19.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2018 -027396/19.11.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.11.2018- anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-027396/19.11.2018;
Având în vedere Adresa nr.CT2018-5605/05.11..2018 a Spitalul Clinic Județean de Urgență "PIUS BRÂNZEU" Timișoara, prin care a solicitat prelungirea contractului de închiriere numărul 369/1998;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al ședinței din data de 15.11..2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr. 369/1998, incheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență "PIUS BRÂNZEU" Timișoara - Policlinica pentru Sportivi, pentru spatiul din Timișoara, str.Bela Bartok nr. 17, pe o perioadă de 3 ani.
Art.2. Se aprobă incheierea actului adițional.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire se incredințează Direcția Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I EST , Compartimentul Spații cu Altă Destinație I EST din cadrul Primăriei Timișoara.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;