stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.11.2018
privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin HCLMT nr. 472/15.12.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, intocmit de catre Directia Edilitara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. 21591/13.11.2018 a SC Societatea de Transport Timisoara SA;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara";
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) si lit. c), precum si alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art 1: Se aproba actualizarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de ,,Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara", intocmit de SC BAICONS IMPEX SRL, cu valorile prevazute in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei ,,Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara", propusa a fi realizata prin proiect.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Politia Locala;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locala.