stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 21.02.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009", str. Simion Bărnutiu, nr.32, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-001454, UR2018-005233/13.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 20/21.09.2017 , precum și Decizia de incadrare a Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 6 din 29.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1 Se abroga documentatia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE BIROURI IN REGIM S+P+5E+Er" str. Simion Barnutiu nr. 32, Timisoara, având ca beneficiari pe SIMOC IOAN si sotia SIMOC TEREZIA, întocmit conform Proiectului nr. 02/2009 UAT, realizat de B.I.A. MIHAI ANTON ZEGREA, aprobata prin HCL nr. 139/28.09.2012.

Art.2 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009", str. Simion Bărnuțiu, nr.32, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. BAM ENTERPRISES S.R.L., C.U.I. 16916455, (conform contractului de inchiriere nr. 1/15.06.2016 incheiat intre David Ovidiu Daniel - imputernicit de catre proprietarii terenului prin procura nr. 531/14.06.2016, si S.C. BAM ENTERPRISES S.R.L., precum si a declarațiilor notariale proprietarilor Simoc Ioan si Simoc Terezia nr. 342/23.03.2018), întocmit conform proiectului nr. 41/2016, realizat de proiectantul BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DUMITRELE ELENA EMILIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La documentatie au fost prezentate declarațiile notariale ale proprietarilor Simoc Ioan si Simoc Terezia nr. 342/23.03.2018, precum si ale vecinilor direct afectati, si anume: declaratia doamnei Luca Elena nr. 1120/13.12.2016, declaratia domnului Sabiescu Constantin nr. 1121/13.12.2016, declaratia domnului nr. Grozavu Mircea nr. 1119/13.12.2016, declaratia doamnei Carpaci Monica nr. 1118/13.12.2016, declaratia doamnei Dragaescu Aurora nr. 1596/07.12.2016, declaratia doamnei Carbune Marioara nr. 1595/07.12.2016, declaratia doamnei Ferent Ioana dr. 1597/07.12.2016, declaratia doamnei Beraru Loredana Iuliana nr. 1594/07.12.2016, declaratia doamnei Grozavu Elena Luminita nr. 1598/07.12.2016, declaratia SC DIBSER SRL prin Lazar Valentin, declaratia+process verbal al Asociatiei de Proprietari din Intrarea Topologului nr. 6, bloc D1, CIF 11824946 prin Florea Samoila, declaratia UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA prin Daminescu Alina.
De asemenea, la documentatie este atasat si contractual de inchiriere nr. 1/15.06.2016, dintre domnul David Ovidiu Daniel (locator), si SC BAM ENTERPRISES SRL, CUI 16916455, reperezentată prin POPIK DAVID CHARLES, în calitate de administrator, inregistrat la Administratia Judeteana a Finantelor Publice TIMIS in data de 30.06.2016.

Art. 3 Se stabilesc condițiile de construire:
-Regim de inaltime = P
-Funcțiune propusă: spălătorie auto în sistem autoservire ;
- Înălțime maximă: Hmax atic = 6 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 50% POT max admis = 50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 0.5;
-Amplasarea constructiilor: - Zona de construibilitate, fata de limitele de proprietate ale parcelei inscrisa in CF nr.405517 se delimiteaza astfel: la 3.11m fata de limita nordica (alinierea la frontul stradal), 5.00m fata de limita estica, 54.77m fata de limita posterioara si 6.05m fata de limita vestica; (Zona de construibilitate, in perimetrul zonei inchiriate conform contract nr. 1 din 15.06.2016 se delimiteaza astfel: la 3.11m fata de limita nordica (alinierea la frontul stradal), 5.00m fata de limita estica, 3,80m fata de limita posterioara si pe limita inchiriata in partea vestica);
- Spații verzi interioare propuse: minim 31,62% pe intreaga parcela cu nr. cad 405517, conform Deciziei de Incadrare nr. 6 din 29.01.2018 a Agentiei pentru Protectia Mediului;
- Accese: accesul auto și pietonal se va realiza din b-dul Simion Bărnutiu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002237/06.07.2017;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1005/10.11.2016.

Art.4 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009", str. Simion Bărnuțiu, nr.32, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 2 ani.
Terenul reglementat în suprafață totală de 1632 mp, este inscris in CF nr. 405517, Timisoara, avand nr. top. 405517 (C.F. vechi 1991, top vechi nr. 5366/1), teren intravilan - categoria curti, constructii, este proprietatea lui Simoc Ioan si sotia Simoc Terezia. Terenul inchiriat de catre beneficiar in vederea realizarii spalatoriei are o suprafata de 436 mp.

Art. 5 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spălătorie auto-conform HCL102/2009 modificat prin HCL240/2009", str. Simion Bărnuțiu, nr.32, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
- Beneficiarului;