stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.08.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oravița, nr. 2, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-014827/11.09.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-014827/11.09.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-014827/11.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 42/26.10.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 23/21.06.2018;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 50 din 15.06.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;.


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oravița, nr. 2, Timișoara, având ca beneficiar pe PECICAN ARSENIU HANZI, întocmit conform Proiectului nr. 41/2017, realizat de S.C. SOLARTECH SOLUTIONS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire
Pentru cladirea amplasata in partea frontala a parcelei:
Regim de construire: maxim (S)+P+4E;
Hmax cornișă=15,50 m; - Hmax totală=18.00 m;
Pentru cladirea amplasata in partea posterioara a parcelei:
Regim de construire: maxim (S)+P+2E+Er;
Hmax cornișă=12,50 m; - Hmax totală=15.00 m;
Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=40%,
Coeficient de utilizare a terenului: CUTmax= 1.80;
Funcțiuni: zona mixta cu activitati administrative, locuințe colective si functiuni complementare locuirii;
Spatii verzi amenajate minim 20 % - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 50/15.06.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
Accesele auto și pietonale conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2018-000342/25.01.2018.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
Cladirea cu regim de inaltime (S)+P+4E va fi dotata în mod obligatoriu cu lift, conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oravița, nr. 2, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat având o suprafață totală de 2.147 m, categoria de folosință arabil intravilan, este înscris în CF nr. 429543 (CF vechi 2304), cad. 429543 (nr. Topografic 30008/2, 30011/1/1/1/1/1), fiind proprietatea lui PECICAN ARSENIU HANZI.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 41/2017, planșa nr. 02.5 - ,,Proprietate asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic", strada Oravița, nr. 2, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului PECICAN ARSENIU HANZI;
- Proiectantului S.C. SOLARTECH SOLUTIONS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.