stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.12.2017
privind stabilirea salariilor pentru personalul din cadrul Directiei Fiscale a municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF2017-095102/19.12.2017 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile OUG 79/2017, art 2 alin. 2 , art. 6, art. 10, art. 11 din Legea 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, OUG 91/2017 HG 846/2017;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Incepand cu data de 01.01.2018 se stabileste nivelul salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;