stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 04.01.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. PARK PLAZA S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, înregistrată cu nr.SC2018-139 din 04.01.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr.SC2018-139 din 04.01.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, nr.SC2018-139 din 05.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-139 din 04.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr.CT2017-7493 din 14.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către S.C. PARK PLAZA S.R.L., reprezentată legal prin domnul Ispas Gheorghe-Victor, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara Calea Aradului nr.1, înscris în C.F. nr.443333-Timișoara, în suprafață de 2.036 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;
Având în vedere "Actul de dezlipire" autentificat sub nr.872 din 17.05.2016, la Societatea Profesională Notarială "Vraști-Albu", de către Notar Public, Albu Adrian-Caius ;
Având în vedere "Declarația de renunțare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.3098 din 11.12.2017, la Biroul Individual Notarial "Bulgăr Vlad-Ioan" ;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locala, republicată și modificată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara Calea Aradului nr.1, înscris în C.F. nr. nr.443333-Timișoara, în suprafață de 2.036 m.p., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către S.C. PARK PLAZA S.R.L.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilui - teren, menționat la art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, prin Biroul Clădiri - Terenuri și Direcția Ecomomică, prin Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- S.C. Park Plaza S.R.L.;
- Mass-media locale.