stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.11.2019
privind modificarea si completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 28521/08.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
        Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 28521din data de 08.11.2019 al Directiei Generale D.P.P.R.U. ;
           Avand in vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-28521/08.11.2019;
        Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Avand in  vedere adresa nr. 6209/23.10.2019 a SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
       Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timioara nr. 63/26.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara i aprobarea tarifelor de parcare, modificata si completata;
       Avand in vedere: HCLMT nr.203/04.04.2013, HCLMT nr.418/30.07.2013, HCLMT nr.613/10.12.2013, HCLMT nr.49/25.02.2014, HCLMT nr.591/09.12.2014, HCLMT nr.187/10.05.2016 si HCLMT nr.708/20.12.2018, privind modificarea si completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara;
       Avand in vedere Ordonanta Guvernului  nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
       Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
       In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c si d, si alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       In temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea anexelor 4 si nr.5 la Regulamentul de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/26.02.2013, in sensul eliminarii din zona tarifara I (rosie) si trecerea in cadrul zonei tarifare 0 (verde) a urmatoarelor locatii:
1. B-dul I.C. Bratianu
2. Str. Carol Telbisz.
         Art. 2.  Se modifica si completeaza Anexele nr.3, nr.4 si nr.5 din Regulamentul de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara, si se inlocuiesc cu Anexele la prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
        a). retragerea din sistemul TimPark a strazilor devenite pietonale din zona centrala a Municipiului Timisoara:
1. Str. Vasile Alecsandri
2. Str. Lucian Blaga
3. Str. Janos Bolyai
4. Str. Dimitrie Cantemir
5. Str. G-ral Traian Doda
6. Str. Francesco Grisellini
7. P-ta Libertatii
8. P-ta Unirii
9. Str. Serg.Constantin Musat
10. Str. Negru Radu
11. Str. Palanca
12. Str. Dr. Nicolae Paulescu
13. Str. G-ral David Praporgescu
14. Str. Eugeniu de Savoya
15. Str. Enrico Carusso
16. Str. Gh. Lazar (p-ta Unirii - Str. Ghe.Dima)
17. Str.E.Ungureanu
18. Str. Gen. Eremia Grigorescu.  
       b). completarea listei strazilor pe care se aplica sistemul TimPark cu locatiile:
1. B-dul Dr. Iosif Bulbuca - zona tarifara III (albastra),
2. B-dul V.Parvan nr.5 si nr.5A - zona tarifara II (galbena),
3. B-dul C.Coposu nr.1,
4. Str.Pestalozzi
5. B-dul Eroilor de la Tisa - zona tarifara II (galbena).
          Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
        - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
        - Primarului Municipiului Timisoara;
        - Serviciului Juridic;
        - Directiei Economice;
        - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
        - Directiei Cladiri, Terenuri i Dotari Diverse - II Vest;
        - Directiei Generale D.P.P.R.U;
        - Directiei de Mediu;
        - Directiei Comunicare;
        - Directiei Urbanism;
        - Directiei Dezvoltare;
       - Directiei Politia Locala;
       - Corpului de Control i Antifrauda al Primarului;
       - Biroului Managementul Calitatii;
       - S.C. Drumuri Municipale S.A;
       - Mass - media locale.