stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.03.2018
privind rectificarea erorii materiale din H.C.L. 417/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe", str.Oituz- str.Popa Șapcă , Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.321/2007 pe UTR1 și UTR 3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.R2018-000091/ 21.03.2018 privind oportunitatea Proiectului de Hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. RU2018-000091/21.03.2018 a Directiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic;................................................ ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă rectificarea erorii materiale din H.C.L. 417/30.09.2008 prin adăugare la UTR 1 și UTR 3 a UTR 2 .
Astfel titlul HCL 417/30.09.2008 va avea următorul conținut ; HOTĂRÂREA NR. 417 din data: 30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă, Timișoara, in vederea ridicarii partiale a interdictiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR 1, UTR2 si UTR 3.

Art.1 din HCL 417/30.09.2008 va avea următorul conținut ;

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă,Timișoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1, UTR nr.2 si UTR nr. 3., având ca beneficiar Universitatea de Vest Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 66/UVT1/06, realizat de S.C. Atelierele Arhitech S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 din H.C.L. 417/30.09.2008 va avea următorul conținut ;

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FUNCȚIUNI CONEXE", strada Oituz - strada Popa Șapcă,Timișoara in vederea ridicarii partiale a interdictiei de construire stabilita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pentru UTR nr. 1, UTR nr.2 si UTR nr. 3 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Proiectul se va integra și în viitoarele soluții de trafic.
Terenul studiat, în suprafață totală de 74.043 mp. este înscris în C.F. nr. 140665 Timișoara, nr. cadastral 1009; 1010-1012/2; 1014/2; 1015/1/2; 1016/1/1/1/2; 1017-1018/1/1/2; 1019/1/1/1/2, în suprafață de 64.856 mp. - Universitatea de Vest Timișoara, C.F. nr. 146663 Timișoara, nr. cadastral 1015/1/3, în suprafață de 4.500 mp. - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea de Vest Timișoara și C.F. nr. 133277 Timișoara, nr. cadastral 1015/2, în suprafață de 4.687 mp.- Statul Român, drept de administrare operativă în favoarea Ministerului Educației Naționale prin Universitatea de Vest Timișoara.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale