stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.11.2019
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 204/04.04.2013, modificata si completata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28523/08.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
        Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-28523 din data de 08.11.2019 al Directiei Generale D.P.P.R.U. ;
           Avand in vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-28523/08.11.2019;
       Avand in vedere avizele Comisiei pentru  studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Avand in  vedere adresa nr. 6320/29.10.2019 a SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
       Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., modificata si completata;
          Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. si a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005;
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 212/20.05.2014 pentru  completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.  si a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005;
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 411/16.10.2015 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr.  156/21.12.2004 -  privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A;.
       Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 244 din data de 27.06.2017 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.156/21.12.2004  privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.  si a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, completata
prin Hotararea Consiliului Local nr. 212/20.05.2014;  
        Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/15.07.2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
       In conformitate cu prevederile art. 303 si urmatoarele din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       In conformitate cu prevederile art. alin. 129 alin. 2 lit. c si d, si alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       In temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art 1: Se aproba eliminarea din Anexa 1 prevazuta la art. 3 din HCLMT nr. 244/27.06.2017 a urmatoarelor amplasamente: str.E.Ungureanu si str. Gen. Eremia Grigorescu.

Art. 2: Se aproba completarea Anexei 1 prevazuta la art.3 din HCLMT nr. 244/27.06.2017 in ceea ce priveste bunurile date in concesiune, cu urmatorul amplasament: B-dul vasile Parvan nr.5 si nr.5A (Parcare Baza Sportiva Electrica).

Art. 3: Urmare a prevederilor art. 1 si art. 2, bunurile date in concesiune catre SC Drumuri Municipale Timisoara SA sunt cele prevazute in Anexa la prezenta hotarare.

Art.4:  Urmare a prevederilor art. 1 si art. 2 se modifica si completeaza in mod corespunzator Contractul de concesiune nr. 94/18.01.2005.

Art. 5: Celelalte prevederi ale HCLMT nr. 156/21.12.2004 si ale HCLMT nr. 204/04.04.2013 raman nemodificate.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se comunica:
       - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
       - Primarului Municipiului Timisoara;
       - Serviciului Juridic;
       - Directiei Economice;
       - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
       - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
       - Directiei Generale D.P.P.R.U;
       - Directiei de Mediu;
       - Directiei Comunicare;
       - Directiei Urbanism;
       - Directiei Dezvoltare;
       - Directiei Politia Locala;
       - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
       - Biroului Managementul Calitatii;
       - S.C. Drumuri Municipale S.A;
       - Mass - media locale.