stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.10.2019
privind modificarea si aprobarea Statului de Functii al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. E-4081/11.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate  nr. E-4082/11.10.2019 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. E-4082/11.10.2019;
Avand in vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Timisoara, nr. SC2019 - 25941/17.10.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.  (2) lit. a) si  alin. (3) lit. c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;      
In conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se  comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Mass-media locale.