stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 10.10.2018
privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timisoara si Universitatea Politehnica Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2018-23685/11.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018-23685/11.10.2018 intocmit de Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 1 Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 12.10.2018- Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 -23685/11.1.,2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere cererea inregistrata cu nr.UR2017-008293/24.05.2017 prin care Universitatea Politehnica Timisoara a solicitat un schimb de terenuri intre terenul proprietatea acesteia situat in Timisoara Bv Republicii nr. 9,inscris in CF444583 in suprafata de 595 mp si terenul proprietatea Primariei Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 Timisoara in suprafata de 334mp
Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiei de negociere cu Tertii cu numarul 5 din data de 25.10.2017;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2),lit C din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se insușesc rapoartele de evaluare întocmite de SC Black Light SRL asociat cu SC Consultim SA pentru imobilele situate în Timișoara, Bv.Republicii nr 9 si Bv.Vasile Pirvan.

Art2.:Se proba efectuarea schimbului de terenuri intre Universitatea Politehnica Timisoara proprietara terenului situate in Timisoara ,Bv.Republicii nr 9,inscris in CF 444583 cu suprafata de 595mp si terenul proprietatea privata a Municipiului Timisoara situat in Timisoara Bv.Vasile Pirvan ,inscris in CF 446862 in suprafata de 163 mp plus terenul inscris in CF 446868 in suprafata de 334mp asa cum a fost negociat in Comisia de Negociere cu Tertii din data de 25.10.2017 -proces verbal nr.5

Art.3 : Se mandateaza domnul consilier juridic Silaghi Cosmin să semneze contractul de schimb pentru Municipiul Timișoara

Art.4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse 1Est:

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse 1Est;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
-Universitatii Politehnica Timisoara:
- Mass-media locale;