stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.11.2019
privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. I. Plavosin, nr.21, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.  SC2019-  27913 /04.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
        Avand in vedere Raportul de specialitate  SC2019-  27913 /04.11.2019 al Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie II Vest.
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
       Avand in vedere Adresa nr CT2019-006891/28.10.2019, a DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA  
       Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de  29.10.2019 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.549/24.10.2018.
      Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Avand in vedere art. 298 si 362 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ privind darea in administrare a bunurilor proprietate privata si/sau publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale
       In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2)  c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       In temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba darea in administrare catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, pe o perioada de 10 ani, a spatiului din Timisoara, str. Plavosin, nr.21, inscris in CF nr. 404370-C1. valoare inventar 993.422,23 lei.

Art.2. Se aproba modelul cadru de contract de administrare conform anexei care face integranta din  prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba incheierea contractului de administrare.

Art.4.  Cu data prezentei hotarari se abroga HCL nr. 400 din 31.10.2017.

Art.5. : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  

Art. 6.  Prezenta hotarare se comunica:
              - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
              - Primarului Municipiului Timisoara;
              - Directiei Urbanism;
              - Directiei Tehnice;
              - Directiei Economice;
              - Directiei de Mediu;
              - Directiei Dezvoltare;
              - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
              - Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
              - Directiei Comunicare;
              - Biroului Audit;
              - Biroului Managementul Calitatii;
              - Compartimentului Control;
              - Mass-media locale;