stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 24.10.2018
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 101.029.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Aavând în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare,
Ttinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, tinând seama de prevederile art. 1.166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii,
Lluând act de:
a)Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Timisoara, în calitatea sa de initiator, înregistrat cu nr. 24.885./24.10.2018;
b)Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 24.885/24.10.2018,
precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. .............................../.............2018,
Consiliul Local al Municipiului Timisoara adoptă prezenta hotărâre.


HOTARASTE

Art.1:
Se aprobă contractarea de la Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 101.029.000 lei, cu o maturitate de maximum 20 ani.

Art.2:
Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru finantarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece, pentru care pot fi contractate imprumuturi in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018, intocmita conform anexei nr. 2 la normele metodologice pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3
Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4
(1)Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia să publice pe pagina de internet a Municipiului Timisoara următoarele date:
a)hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;
b)valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;
c)gradul de îndatorare a Municipiului Timisoara;
d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a împrumutului;
e)dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finantări rambursabile;
f)plătile efectuate din fiecare finantare rambursabilă.
(2)Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevăzute de lege.

Art. 5
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Timisoara.

Art. 6
Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Timisoara si prefectului judetului Timis si se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet www.primariatm.ro, precum si:
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare și Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termificare Colterm S.A;
- Mass-media locale.