stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 01.10.2018
privind trecerea în Domeniul Public al Municipiului Timișoara a imobilului Teren-strada Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscris în CF nr. 426020 Timișoara cu nr. top.19801/1/1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr.SC 2018-22390/27.09.2018, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC 2018-22390/27.09.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC 2018-22390/01.10.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr.SC 2018-22390/10.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.8, alin. (1) și Anexa III din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului aferent străzilor Academician Aurel Bărglăzan și Vidin, conform P.U.Z nr.102/1998 și a planșei de dezlipire avizată de O.C.P.I. Timișoara cu nr. 56/18.01.1999, întocmit de P.F.A. ing. Mangiurea Eugen, planșa nr. 02 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa 1.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;