stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 11.11.2019
privind atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 49 ani, a terenului in suprafata de 5082 mp, inscris in CF. nr.449194Timisoara, nr.cadastral/ top. 449194 catre Mitropolia Banatului Arhiepiscopia Timisoarei in scopul construirii unui asezamint Social cu Paraclis Ortodox


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 29527/19.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29527/19.11.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ………………- Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-29527/19.11.2019.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC 2019-019728/05.08.2019  prin care Mitropolia Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei solicita atribuirea unui teren in suprafata de 5082mp.in vederea construirii unui asezamint Social cu Paraclis Ortodox.
Avand in vedere   dispozitiile art. 8 si art. 9 ale Legii nr. 489/2006 - republicata, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
In conformitate cu prevederile art.874 si 875 din Codul Civil.
In conformitate cu prevederile art.297 alin.(1) lit.d si art.349, 350, 351, 352, 353 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.c) si alin. (6), lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019  privind Codul administrativ;
In temeiul art.196, alin 1, lit (a) si art. 139, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1:Se  aproba atribuirea in folosinta gratuita,pe o perioada de 49 ani,  a terenului in suprafata de 5082 mp, cu valoarea de inventar de 2.612.148 lei ,inscris  in evidenta mijloacelor fixe cu numarul 6773 avand  CF. nr.449194 Timisoara, nr. top/cadastral 449194.,  catre Mitropolia Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei in scopul construirii unui asezamint Social cu Paraclis Ortodox

Art.2:Predarea-primirea terenului se va face in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei iar termenul de incepere a lucrarilor este de 2 ani de la data predarii

Art.3: Obligatiile beneficiarului sunt de a folosi bunul dat in administrare conform destinatiei sale, de a suporta costurile de intretinere a acestuia, sa prezinte, anual, autoritatilor , rapoarte privind activitatea de utilitate publica;

Art.4: Folosinta dobandita  nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu gratuit, unei alte persoane fizice sau juridice .

Art.5: Se aproba contractul de comodat privind darea in folosinta gratuita pentru o durata de 49 ani a terenului in suprafata de5082 mp, inscris in CF. nr.449194Timisoara, nr.top/cadastral. 449194 catre Mitropolia Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei in scopul construirii unui asezamint Social cu Paraclis Ortodox

Art.6: Raspunderea si sanctiuniile beneficiarului se aplica conform art.352 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
      - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
      -Primarului Municipiului Timisoara;
      - Serviciului Juridic;
      - Directiei Urbanism;
      - Directiei Dezvoltare;
      - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
      - Directiei Economice;
      - Directiei de Mediu;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I ESt;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
      - Serviciului Scoli - Spitale;
      - Biroului Sport - Cultura;
      - Directiei Comunicare - Relationare;
      - Biroului Audit;
      - Biroului Managementul Calitatii;
      - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
      - Mitropoliei Banatului Arhiepiscopia  Timisoarei
      - Mass-media locale.