stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.10.2019
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare si extindere Calea Buziasului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2019-24843/02.10.2019-privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare si extindere Calea Buziasului"
        - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
     Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
     In conformitate cu prevederile art.36........ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
     In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere Calea Buziasului", intocmit de S.C. DORAGI CONSULTING S.R.L. - Oradea, conform Contractului de prestari servicii nr. 169 / 09.11.2017 cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie.

Art.3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere Calea Buziasului" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica.

Art.5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri Poduri Parcaje Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.   Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului
- Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;        
- Directiei Generale de Urbanism
- Directia Dezvoltare;
- Directiei Generale Drumuri Poduri Parcaje Retele de Utilitati;        
- Directiei Economice;        
- Directiei de Mediu;        
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;        
- Biroului Audit;        
- Biroului Managementul Calitatii;        
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.