stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.01.2018
privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivului de investitii "Reabilitare Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 1026/17.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1105 din data de 17.01.2018 al Direcției Edilitare;
Având în vedere Avizul Serviciul Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1105/ 17.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții "Reabilitare Podul Eroilor";
În conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) și lit. c), precum și alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 201/19.08.2014, cu valorile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Timisoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local în sumă de 206.471,46 lei (cu TVA).

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generala de Urbanism si Dezvoltare;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciu Scoli Spitale;
- Direcției Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Munciipale Timișoara SA;
- Mass-media locale.