stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.12.2017
Privind aprobarea de catre Consiliul Local a preturilor resurselor negociate de catre Comisia de negociere, in completarea celor negociate la incheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal din data de 23.11.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017/31245/13.12.2017 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Nota de fundamentare nr. SC2017/31245/13.12.2017 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017/31245/13.12.2017.;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba de catre Consiliul Local preturile resurselor negociate de catre Comisia de negociere, in completarea celor negociate la incheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal din data de 23.11.2017, Anexa 1 la prezenta

Art.2: Se aproba incheierea unui act aditional la Contractul nr.SC2017-14663/15.06.2017 - "Reparatii si intretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare", incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. cu preturile negociate conform Anexa 2 la prezenta;

Art.3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii
- Biroului Audit;
- Serviciului Scoli-Spitale
- Biroului Managementul Calitattii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.