stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.12.2018
privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, strada Steaua, Nr.30, înscris în CF405515, cu nr. topografic 2121/646-648/6/1/12/b/1/a/1/18/a/1 în suprafață de 270 mp(curte) proprietar SC RO ALTO GRADIMENTO SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 29998/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30012 din data de 12.12.2018 al Direcției de Mediu;
Având în vedere adresa Direcției Poliției Locale - Serviciul Protecția Mediului, cu numărul de înregistrare 7858/20.11.2018, privind clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, în conformitate cu Anexa 2 din HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017.
Având în vedere Proces-Verbal de constatare întocmit la fața locului în data de 21.06.2018, 10.10.2018 și 14.11.2018.
Având în vedere avizul juridic din data de 14.12.2018
Având în vedere avizul Comisiei Mixte de Control conform HCL nr.314/28.07.2017 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan SC2018-29445/07.12.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.489 alin.(5) din Legea nr.227/2015, Ordonanței nr. 21/2002 aprobate cu modificări și completări Legea nr.515/2002, art.6 și art.75 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.36. din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, strada Steaua, Nr.30, înscris în CF405515, cu nr. topografic 2121/646-648/6/1/12/b/1/a/1/18/a/1 în suprafață de 270 mp(curte) proprietar SC RO ALTO GRADIMENTO SRL identificată cu J35/390/1996, CUI 8288619, Sediu social Municipiul Timișoara, Strada Circumvalațiunii, Nr.1, Județ Timiș.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Art.3: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC RO ALTO GRADIMENTO SRL
- Mass-media locale;