stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 03.04.2018
privind modificarea HCL 349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 7672/02.04.2018 al Primarului Municipiului Timișoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7699/03.04.2018 al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2018-7699/03.04.2018.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
În confomitate cu art. 867-870 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 119, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) și d), alin. (4) lit. f), alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 care va avea următorul cuprins:

Art. 2: Darea în administrare prevăzută la Art. 1 se va face până cel mai târziu la data finalizării proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814".

Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 260//26.05.2015 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Direcția Dezvoltare, Direcția Economică și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.