stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.10.2019
privind acordul Consiliului local de demarare a procedurilor de "Amplasare catarg" in Piata Libertatii, CF 413944, Top 413944 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate  nr. .............. din data de ........ al ...................;
Avand in vedere avizul/raportul..........................
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d) raportat la alin. 7 lit. d), s), art. 129  alin. 14 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
"(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale."
"(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii(…):
  d)atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;"
"(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind :
d) cultura
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege."
"(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite prin lege.",
       Cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019- "(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz."


HOTARASTE

Art.1: Se emite acordul Consiliului local de demarare a procedurilor de "Amplasare catarg" in Piata Libertatii, CF 413944, Top 413944 Timisoara


Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Casa de Cultura a Municipiului Timisoara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara


Art.3: Prezenta se comunica:
- Casa de Cultura a Municipiului Timisoara
- Institutiei  Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Cladiri, Terenuri ti Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri ti Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control ti Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.