stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 07.12.2017
privind prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decit accea de locuinta situat in Timisoara,Piata Romanilor nr.1-str.Stefan cel Mare nr.2 ,parter si subsol SAD4,catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989-ALTAR 1989 si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarire a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.CT2017-005726 din 29.11.2017.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se prelungeste contractul de inchiriere nr.1562/21.11.2012 prin intocmirea unui act aditional pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decit aceea de locuinta din Timisoara ,P-ta Romanilor nr.1 -str. Stefan cel Mare nr.2 catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989-ALTAR1989 si incheierea actului aditional

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri,Terenuri si Dotari Diverse-Biroul Spatii cu alta Destinatie,din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciul Juridic
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciul Scoli-Spitale;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale;