stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.10.2019
privind aprobarea participarii in calitate de partener, a Municipiului Timisoara la proiectul intitulat "European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities"/"Orase europene care promoveaza dialogul intercultural si lupta impotriva discriminarii migrantilor si minoritatilor", proiect aprobat de catre Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) din Bruxelles, nr. 612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29155/14.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-29155/14.11.2019 al Directiei Comunicare -Relationare din carul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. SC2019-29155/20.11.2019 a Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- SC2019-29155/14.11.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana", in perioada 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b),e), alin. (7) lit. a), d), e) si alin (9), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba participarea Municipiului Timisoara, in calitate de partener, in cadrul proiectului intitulat "European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities"/"Orase europene care promoveaza dialogul intercultural si lupta impotriva discriminarii migrantilor si minoritatilor", proiect aprobat de catre Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA) din Bruxelles, nr. 612749-CITIZ-1-2019-1-LV-CITIZ-NT

Art. 2: Se aproba incheierea Memorandumului de colaborare (Memorandum of cooperation) dintre Municipiul Timisoara, document prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara, dl. Nicolae Robu, sa semneze in numele Municipiului Timisoara, Memorandumul de colaborare (Memorandum of cooperation), precum si orice alte documente necesare participarii in calitate de partener, in cadrul proiectului intitulat "European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities"/"Orase europene care promoveaza dialogul intercultural si lupta impotriva discriminarii migrantilor si minoritatilor".

Art. 4: Memorandumul va fi semnat in limba engleza. In cazul eventualelor discrepante in interpretarea dispozitiilor prezentului memorandum, textul englez prevaleaza datorita faptului ca limba engleza este limba de lucru a parteneriatului de implementare a proiectului "European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities"/"Orase europene care promoveaza dialogul intercultural si lupta impotriva discriminarii migrantilor si minoritatilor".

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.