stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.11.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr UR2017-019430/28.11.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 06/10.03.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 26/26.10.2017, precum si de Avizul C. J. Timis nr. 40/16.10.2017, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 62 din 26.07.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timișoara, având ca beneficiar pe Mihai Biza Florica, întocmit conform Proiectului nr. 153/2016, realizat de SC ARHITECT TRIMBITAS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de maxim (S)+P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari - conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-002117/29.06.2017, si Avizului DRDP nr. 340/815/12.06.2017, procentul de ocupare al terenului POTmax =60%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=1.2, spații verzi de minim 20% din suprafața terenului conform Deciziei Etapei de incadrare nr.62/26.07.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, care ramane valabila pe perioada punerii in aplicare a planului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia (conform adresei APM Timis nr.62/26.07.2017).
• Hmax cornisă =21.00 metri; Hmax totală =25.00 metri;
Retrageri fată de limitele laterale: minim h/2 din înăltimea clădirii, dar nu mai putin de 6.00 m;
Retrageri fată de limita posterioară: minim înăltimea maxima la cornisa si atic, dar nu mai putin de 6.00 m;
Retragere fată de DN69: minim 50.00 m
Retragere fată de drumul colector: minim 10.00 m
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona hale productie nepoluanta , birouri cu servicii conexe si imprejmuiri", DN 69 - Calea Aradului, extravilan Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafață de 38000 mp este înscris în CF nr. 412106, Nr.top. 412106 (top vechi Cc288/1/2), având ca proprietar pe Mihai Biza Florica.

Art. 4 Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art 7. Dupa aprobare in Consiliul Local, terenul va fi introdus in intravilanul municipiului Timisoara si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
- Beneficiarului Mihai Biza Florica;
- Proiectantului SC ARHITECT TRIMBITAS SRL;