stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 09.10.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Buga Viorel, Buga Laura, Bărdeanu Florica, Mâșcă Lucian Marius, Mâșcă Irina, Leușcă Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Tomoroga Melania-Alexandra, Lipovan Mariana-Georgeta, Agro-Tellage srl, Costea Vasile, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, Magdaș Vasile, Magdaș Letiția, Bihoi Adrian-Ilie și Bihoi Ioana-Simona


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT2019-006357 din 08.10.2019  - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
        Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-006357 din 08.10.2019;
        Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.CT2019-006357 din 09.10.2019;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
        Având în vedere, declarația autentificată sub nr.1360 din 13.09.2019, dată la Biroul Notar Public Lăpădat Maria și declarația autentificată sub nr.1109 din 05.08.2019, dată la Biroul Notar Public Lăpădat Maria, prin care proprietarii tabulari ai imobilelor mai sus menționate, renunță la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată aceștia declară că imobilele nu sunt grevate de sarcini  sau servituți;
       În conformitate cu art. 562 alin.(2), art.889 alin.(1), alin.(2)  și art.553 alin.(2) Cod Civil;
        În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit. c),  art.296 alin.(2) și Anexa 4 pct.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;        
        În conformitate cu prevederile art.196, alin.(1) lit. a) și art.139, alin(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1:  Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor teren înscrise în C.F. nr. 448833  Timișoara, în suprafață de 6963 mp, C.F. nr.448355 Timișoara, în suprafață de 18944 mp,  C.F. nr.448434 Timișoara, în suprafață de 19908 mp și C.F. nr.448481 Timișoara, în suprafață de 7908 mp, care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Buga Viorel, Buga Laura, Bărdeanu Florica, Mâșcă Lucian Marius, Mâșcă Irina, Leușcă Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Tomoroga Melania-Alexandra, Lipovan Mariana-Georgeta, Agro-Tellage srl, Costea Vasile, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, Magdaș Vasile, Magdaș Letiția, Bihoi Adrian-Ilie și Bihoi Ioana-Simona;

Art.2:    Se aprobă trecerea imobilelor menționate la Art.1, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, Teren intravilan pentru drum;

Art.3 :   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 4 :  Prezenta hotărâre se comunică:
            - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
            - Primarului Municipiului Timișoara;
            - Serviciului Juridic;
            - Direcției Urbanism;
            - Direcției Dezvoltare;
            - Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
            - Direcției Economice;
            - Direcției de Mediu;
            - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
            - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
            - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
            - Direcției Comunicare-Relaționare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calității;
            - Corpul de Control și Antifraudă al Primarului;
            - domnului Buga Viorel, și doamnei Buga Laura domiciliați în Timișoara str. Rigoleto nr.6, județul Timiș, doamnei Bărdeanu Florica domiciliată în Timișoara str. Miloș Cirneanski nr.6, județul Timiș, doamnei mandatar Avram Cristina-Diana domiciliată în Timișoara str. Lazăr Gheorghe nr.32, bl. 85, sc. D, ap.33, județul Timiș,  domnuluimandatar Leușcă Mihai domiciliat în Timișoara Calea Aradului bl.7, sc.A, ap.4, județul Timiș, domnuluiButnaru Flavius-Lucian domiciliat în Timișoara Calea Aradului nr.18, bl.8, sc.A, ap.1, județul Timiș, doamnei Tomoroga Melania-Alexandra domiciliată în Timișoara str. Călin Nemeș  bl. 9, sc. D, ap.4, județul Timiș, doamnei mandatar Horak Carmen domiciliată în Timișoara str. Martir Anton Florian  bl.C13, ap.3, județul Timiș, domnului Florea Marian domiciliat în Timișoara str. Tapia nr.12, ap.1, județul Timiș, domnului Magdaș Vasile domiciliat în Timișoara Aleea Inului nr.1, sc.B, ap.18, județul Timiș, doamnei Magdaș Letiția domiciliată în Timișoara str. Cloșca  87/A, județul Timiș,domnului Bihoi Adrian-Ilie și doamnei Bihoi Ioana-Simona domiciliați în Timișoara str. Vuk St. Karadzic nr.35/A, județul Timiș;
             - O.C.P.I. Timiș
             - Mass-media locale;